Basmati Rice

Save up
£2.99
-23%
Laila Basmati Rice

Laila Basmati Rice 10 kg

£10.00 (£1.00 / 1 kg)

Save up
£2.82
-41%
Akash Basmati Rice

Akash Basmati Rice 5 kg

£4.00 (£0.80 / 1 kg)

Save up
£2.59
-37%
Trophy Basmati Rice

Trophy Basmati Rice 5 kg

£4.50 (£0.90 / 1 kg)

Save up
£2.56
-36%
Laila Basmati Rice

Laila Basmati Rice 5 kg

£4.50 (£0.90 / 1 kg)

Save up
£0.90
-31%
Tilda Wild Basmati Rice

Tilda Wild Basmati Rice 0.5 kg

£2.00 (£4.00 / 1 kg)

Save up
£0.67
-16%
Tilda Pure Basmati Rice

Tilda Pure Basmati Rice 1 kg

£3.49 (£3.49 / 1 kg)

Save up
£0.41
-17%
Uncle Bens Basmati Microwave Rice Single Serve
Tilda Brown Basmati Rice

Tilda Brown Basmati Rice 0.5 kg

£2.00 (£4.00 / 1 kg)

Tilda Pure Basmati Rice

Tilda Pure Basmati Rice 0.5 kg

£2.00 (£4.00 / 1 kg)

Save up
£0.18
-15%
Uncle Ben's Basmati Express Rice

Uncle Ben's Basmati Express Rice 0.25 kg

£1.00 (£4.00 / 1 kg)

Badshah Basmati Rice

Badshah Basmati Rice 5 kg

£7.00 (£1.40 / 1 kg)

Tilda Pure Basmati Rice

Tilda Pure Basmati Rice 0.25 kg

£1.00 (£4.00 / 1 kg)

Tilda Everyday Basmati Rice

Tilda Everyday Basmati Rice 4 kg

£5.00 (£1.25 / 1 kg)

Laila Broken Basmati Rice

Laila Broken Basmati Rice 5 kg

£5.50 (£1.10 / 1 kg)

Tilda Everyday Rice

Tilda Everyday Rice 0.75 kg

£1.99 (£2.65 / 1 kg)

Veetee Supreme Basmati Rice

Veetee Supreme Basmati Rice 10 kg

£22.00 (£2.20 / 1 kg)

Super Basmati Rice

Super Basmati Rice 10 kg

£14.98 (£1.50 / 1 kg)