Chilled Dips

ASDA Taramasalata

ASDA Taramasalata 0.215 kg

£1.00 (£4.65 / 1 kg)

ASDA Cool Tomato Salsa

ASDA Cool Tomato Salsa 0.215 kg

£1.00 (£4.65 / 1 kg)

ASDA Beetroot & Mint Dip

ASDA Beetroot & Mint Dip 0.18 kg

£1.00 (£5.56 / 1 kg)

ASDA Hot & Spicy Salsa

ASDA Hot & Spicy Salsa 0.215 kg

£1.00 (£4.65 / 1 kg)